Nedeľa dva týždne pred Veľkou nocou sa nazýva aj Smrtná. Na Smrtnú nedeľu sa realizovali rôzne obrady, ktoré mali symbolicky vy­hnať zimu z chotára a pri­niesť leto. Najznámejšou formou bolo vynášanie Mo­reny a nosenie takzvaného letečka. Naši predkovia po­važovali striedanie ročných období za prejav pôsobenia nadprirodzených síl. Pred negatív­nymi vplyvmi sa ľudia usilovali úspešne chrániť, pričom na to vyu­žívali rôzne magické a ritu­álne praktiky. Vtedajší ľudia privolávali jar prá­ve vynášaním Moreny. Tá symbolizovala zimu a smrť. Z drevených palíc a slamy si dievčatá zhotovili figurínu. Podstatou obchôdzky bolo chodenie dievčat s More­nou po dedine a spev obra­dových piesní. Za dedinou figurínu rozobrali, spálili a hodili do vody a takýmto spôsobom vyniesli z dediny zimu, chorobu a smrť. Po návrate dievčatá so spevom obchádzali domy, kde do­stávali výslužku – väčšinou vajíčka. V niektorých oblas­tiach sa sprievod do dediny vrátil na čele s kráľovnou, ktorá niesla ozdobenú ha­lúzku, takzvané letečko, ktoré bolo symbolom jari, zdravia a prosperity.

Poď aj Ty s nami privítať jar!

1.  Zatancuj si tanec Pásala volky podľa videa.

2. Zahraj si na hudobnom nástroji pieseň Pásala volky.

3. Namaľuj si veľkonočné vajíčko podľa návodu.

4. Upleť si korbáč podľa video návodu.

5. Vyrob si malú Morenu.

A teraz to najdôležitejšie!

Každý, kto sa zapojí do Vítania jari a pošle nám video, fotku, prípadne donesie svoje výrobky do centra, bude zaradený do žrebovania o zaujímavé knihy a iné darčeky.

Natoč video ako tancuješ alebo hráš na hudobnom nástroji. Odfoť svoje vajíčko, morenu alebo korbáč. Videa a fotky pošli na lucia.kortmanova@kczoe.sk.

Ozdobené vajíčko, morenu alebo korbáč môžeš doniesť aj do Komunitného centra ZOE (Dupajda) v Nižnej, každý pracovný deň od 9.00 do 15.00 hod.

TERMÍN ODOVZDANIA: do 7.4.2021

Tešíme sa na Tvoju účasť!

Aktivitu pripravili: Mgr. Mirka Malatinková, Mgr. Bohuslav Kortman, Komunitné centrum ZOE, ZUŠ V. Habovštiaka, FS ORAVAN a obec Nižná.